افطاری دانشگاه

افطاری دانشکده معماری اردیبهشت سال ۱۳۶۶